ANBI status

De Stichting Vrienden van de Stompe Toren is een Algemeen Nut Beogende Instelling, een zogeheten ANBI. 

Het postadres van de Stichting is: Reitzstraat 131, 2021 TR Haarlem.

Het fiscaal nummer is 8060.91.939.

Het bestuur wordt gevormd door:

Doelstelling en beleidsplan

Instand houden Rijksmonument de Stompe Toren in Spaarnwoude. Zorgdragen voor het noodzakelijke onderhoud en waar mogelijk terug te brengen in haar oorspronkelijke vorm.

jaarverslag 2017

In het voorjaar werd het kabinetorgeltje door de maker, Klaas van Warmerdam, opgebouwd in het kerkje. Door het plaatsen van dit orgeltje werd een wens van het bestuur gerealiseerd. Het bijzondere van het orgeltje is dat er familiaire verbanden bestaan tussen de bouwer van het orgeltje en de bouwer van het kerkje. In het jaar 1764 was Klaas Korszn van Warmerdam druk in de weer om het nieuwe schip van het kerkje te bouwen. Het kabinetorgel is, zoals gezegd gebouwd door Klaas Leendertszn van Warmerdam. De familie Van Warmerdam is er trots op dat zij ook nu weer een bijdrage hebben kunnen leveren aan het kerkje op de meest oostelijke strandwal van de Noordzee.

Door het uitschakelen van bepaalde verbindingen loopt de klok nu goed op tijd. Dag en nacht is nu te horen dat de tijd wordt aangegeven. Er is alleen nog een probleempje met de wijzer op de wijzerplaat. Hopelijk wordt dat begin 2018 ook weer opgelost. Een eerdere poging om de wijzer weer te plaatsen moest vanwege de weersomstandigheden worden afgelast.

Uit onderzoek bleek dat de afspraken die in het begin van de jaren tachtig van de twintigste eeuw met het gemeentebestuur waren gemaakt, om onverklaarbare redenen nooit op papier zijn gezet. Omdat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude met ingang van 1 januari 2019 opgaat in de gemeente Haarlemmermeer zullen deze afspraken alsnog schriftelijk vastgelegd gaan worden. Hierbij doet zich wel het feit voor dat er vanuit de landelijke en Europese overheid nieuwe richtlijnen zijn voor het verhuur van gemeentelijk eigendom aan derden. De gemeente zal dus een huur in rekening moeten brengen. Daar tegenover staat dan wel dat er door de gemeente een waarborgsubsidie verstrekt zal moeten gaan worden die gelijk is aan de te betalen huur. Voordat de betreffende overeenkomst getekend wordt, zal er over de tekst nog wel het een en andere gecorrespondeerd gaan worden.

Eind 2017 is over de geschiedenis van het kerkje een boekje samengesteld, dit boekje zal ter verkoop in het kerkje gelegd worden.

Het financieel resultaat over het boekjaar 2017 sluit met een tekort van € 489,35. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te onttrekken aan de reserves.

Met de gemeente gaat overleg plaatsvinden over het restaureren van het kerkhof. Op de begraafplaats liggen een aantal grafstenen die gerekend moeten worden tot cultureel erfgoed.

De regels voor het erkennen van de stichting als ANBI (algemeen nut beogende instelling) zijn aangescherpt. Hieronder zijn de noodzakelijke gegevens te raadplegen.

jaarverslag 2016

In het voorjaar werden we geconfronteerd met de terugkeer van de boktor in de houtenbalken boven in de toren. Omdat er in het verleden ook al regelmatig bezoek was geweest van deze ongenode gasten, was het noodzakelijk om een aantal balken te vernieuwen. Met behulp van een kraan en hoogwerker konden de noodzakelijke reparatiewerkzaamheden uitgevoerd worden. Dat deze werkzaamheden een behoorlijk beslag legden op onze financiële reserves, zal eenieder duidelijk zijn.

Daarnaast vertoonde de centrale verwarmingsketel steeds meer mankementen, dus ook deze diende vervangen te worden. Een positief resultaat van deze laatste investering is dat de verwarmingskosten, dankzij de nieuwe energiezuinige ketel zullen dalen.

Helaas moeten wij vaststellen dat de slingervanger van het uurwerk nog steeds niet voldoet aan de verwachtingen. Hopelijk kunnen wij, in het komend voorjaar, in samenwerking met de leverancier en de ontwerper van de slingervanger tot een goede afstelling komen, zodat ons kloppend hart van het kerkje weer helemaal in de pas loopt met de atoom tijdklok in Frankfurt.

Een opvallend iets van het afgelopen jaar was ook de "overval" die gepleegd werd door een enorme hoeveelheid clustervliegen. Deze vlieg dankt zijn naam aan de "clusters" (grote groepen) waarmee ze in het najaar gebouwen binnendringen om een overwinteringsplek te te zoeken. Onze vrijwilligers hebben vuilniszakken vol met vliegen uit het kerkje verwijderd.

Het beloningsbeleid

Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Financieel overzicht