ANBI status

De Stichting Vrienden van de Stompe Toren is een Algemeen Nut Beogende Instelling, een zogeheten ANBI. 

Het postadres van de Stichting is: Reitzstraat 131, 2021 TR Haarlem.

Het fiscaal nummer is 8060.91.939.

Het bestuur wordt gevormd door:

Doelstelling en beleidsplan

Instand houden Rijksmonument de Stompe Toren in Spaarnwoude. Zorgdragen voor het noodzakelijke onderhoud en waar mogelijk terug te brengen in haar oorspronkelijke vorm.

jaarverslag 2018

Begin 2018 heeft er overleg plaats gevonden met de portefeuillehouder cultuur van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerpen van gesprek waren onder andere:

  1. De gevolgen van de fusie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude met de gemeente Haarlemmermeer. Deze fusie zal geen gevolgen hebben voor het gebruik van het kerkje, de door het bestuur van de Stichting Gilde van de Stompe Toren gevraagde schriftelijke bevestiging van de bestaande, mondelinge, overeenkomst over het gebruik van het kerkje is nog steeds niet gerealiseerd. Door de gewijzigde wettelijke voorschriften zal de gemeente een huur in rekening gaan brengen. Tegenover deze huur zal een instandhoudingssubsidie worden verstrekt. Over de uitwerking van een en ander wordt nog overleg gevoerd door de Stichting 't Gilde van de Stompe Toren en de gemeente Haarlemmermeer.
  2. Renovatie van het kerkhof en de op het kerkhof liggende grafzerken. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft niet meer de mogelijkheid om dit nog te regelen. Het straatwerk van het kerkepad is door de afdeling buitendienst hersteld. Over het opnieuw ingraferen van de oude grafzerken bestaat verschil van inzicht. De gemeentelijke Monumentencommissie heeft het advies van de stichting Terebinth, stichting voor funerair erfgoed, volledig overgenomen. De Monumentencommissie heeft echter, zover als bekend is, haar advies alleen aan ons gestuurd en niet aan het college van B&W. Het advies houdt in dat de letters niet opnieuw ingegrafeerd mogen worden, omdat op die wijze het oorspronkelijke werk van de steenhouwer wordt aangetast. De vraag die hierbij gesteld dient te worden hoe restaurateurs hierover denken.

Van het eind 2017 uitgebrachte boekje over de geschiedenis van het kerkje waren ultimo het jaar 2018 99 exemplaren verkocht, om de kosten van het drukken volledig te dekken dienen nog 45 exemplaren verkocht te worden.

Op 4 juli werd de nieuwe torenhaan op de toren geplaatst. Deze haan is bedekt met bladgoud en siert het kerkje. De kosten van de materialen voor de haan en het bekleden met bladgoud werden gesponsord door de familie Blom uit Modesto, Californië.

Het financiële resultaat over het boekjaar 2018 bedraagt € 12.811,00. Dit resultaat is voornamelijk te danken aan een schenking in verband met de restauratie van de begraafplaats. Voorgesteld wordt het batig saldo te boeken ten gunste van de reserve.

De regels voor het erkennen van de stichting als ANBI (algemeen nut beogende instelling) zijn aangescherpt, op de website van de Stompe Toren zijn de noodzakelijke gegevens te raadplegen.

jaarverslag 2017

In het voorjaar werd het kabinetorgeltje door de maker, Klaas van Warmerdam, opgebouwd in het kerkje. Door het plaatsen van dit orgeltje werd een wens van het bestuur gerealiseerd. Het bijzondere van het orgeltje is dat er familiaire verbanden bestaan tussen de bouwer van het orgeltje en de bouwer van het kerkje. In het jaar 1764 was Klaas Korszn van Warmerdam druk in de weer om het nieuwe schip van het kerkje te bouwen. Het kabinetorgel is, zoals gezegd gebouwd door Klaas Leendertszn van Warmerdam. De familie Van Warmerdam is er trots op dat zij ook nu weer een bijdrage hebben kunnen leveren aan het kerkje op de meest oostelijke strandwal van de Noordzee.

Door het uitschakelen van bepaalde verbindingen loopt de klok nu goed op tijd. Dag en nacht is nu te horen dat de tijd wordt aangegeven. Er is alleen nog een probleempje met de wijzer op de wijzerplaat. Hopelijk wordt dat begin 2018 ook weer opgelost. Een eerdere poging om de wijzer weer te plaatsen moest vanwege de weersomstandigheden worden afgelast.

Uit onderzoek bleek dat de afspraken die in het begin van de jaren tachtig van de twintigste eeuw met het gemeentebestuur waren gemaakt, om onverklaarbare redenen nooit op papier zijn gezet. Omdat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude met ingang van 1 januari 2019 opgaat in de gemeente Haarlemmermeer zullen deze afspraken alsnog schriftelijk vastgelegd gaan worden. Hierbij doet zich wel het feit voor dat er vanuit de landelijke en Europese overheid nieuwe richtlijnen zijn voor het verhuur van gemeentelijk eigendom aan derden. De gemeente zal dus een huur in rekening moeten brengen. Daar tegenover staat dan wel dat er door de gemeente een waarborgsubsidie verstrekt zal moeten gaan worden die gelijk is aan de te betalen huur. Voordat de betreffende overeenkomst getekend wordt, zal er over de tekst nog wel het een en andere gecorrespondeerd gaan worden.

Eind 2017 is over de geschiedenis van het kerkje een boekje samengesteld, dit boekje zal ter verkoop in het kerkje gelegd worden.

Het financieel resultaat over het boekjaar 2017 sluit met een tekort van € 489,35. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te onttrekken aan de reserves.

Met de gemeente gaat overleg plaatsvinden over het restaureren van het kerkhof. Op de begraafplaats liggen een aantal grafstenen die gerekend moeten worden tot cultureel erfgoed.

De regels voor het erkennen van de stichting als ANBI (algemeen nut beogende instelling) zijn aangescherpt. Hieronder zijn de noodzakelijke gegevens te raadplegen.

jaarverslag 2016

In het voorjaar werden we geconfronteerd met de terugkeer van de boktor in de houtenbalken boven in de toren. Omdat er in het verleden ook al regelmatig bezoek was geweest van deze ongenode gasten, was het noodzakelijk om een aantal balken te vernieuwen. Met behulp van een kraan en hoogwerker konden de noodzakelijke reparatiewerkzaamheden uitgevoerd worden. Dat deze werkzaamheden een behoorlijk beslag legden op onze financiële reserves, zal eenieder duidelijk zijn.

Daarnaast vertoonde de centrale verwarmingsketel steeds meer mankementen, dus ook deze diende vervangen te worden. Een positief resultaat van deze laatste investering is dat de verwarmingskosten, dankzij de nieuwe energiezuinige ketel zullen dalen.

Helaas moeten wij vaststellen dat de slingervanger van het uurwerk nog steeds niet voldoet aan de verwachtingen. Hopelijk kunnen wij, in het komend voorjaar, in samenwerking met de leverancier en de ontwerper van de slingervanger tot een goede afstelling komen, zodat ons kloppend hart van het kerkje weer helemaal in de pas loopt met de atoom tijdklok in Frankfurt.

Een opvallend iets van het afgelopen jaar was ook de "overval" die gepleegd werd door een enorme hoeveelheid clustervliegen. Deze vlieg dankt zijn naam aan de "clusters" (grote groepen) waarmee ze in het najaar gebouwen binnendringen om een overwinteringsplek te te zoeken. Onze vrijwilligers hebben vuilniszakken vol met vliegen uit het kerkje verwijderd.

Het beloningsbeleid

Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Financieel overzicht